چرا جزایرمون رو جزایر ازاد اعلام نکنیم؟

چرا جزایرمون رو جزایر ازاد اعلام نکنیم؟
تا جلوی گوهخوریشون رو بگیریم! ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک  اگر این جزایر ازاد بشوند درست مثل دبی  اجازه بدهند کنسرتها ایرانهای لوسانجلسی  برگذار بشه  و بقه موارد!
دیگر پول ایرانی به امارات نخواهد رفت!

اماراتی ها خیلی مذهبی هستند حالا چرا دیسکو، مشروب در دیسکوها و حجاب ازاد هست؟

این بخاطر اینکه سنی هستند نیست ، بخاطر این هست که انها ادمهای خشک مذهبی هستند که به زنها ی خودشون اجازه تنها بیرون امدن نمی دهند روی این حساب هست که یکسی ازادی  از لحاظ هایی که گفتم وجود داره!

/ 0 نظر / 31 بازدید